ஆசை

துள்ளியெழும் ஆதவன்கிழக்கே ஆர்ப்பரிக்க ஓங்கி வளர்ந்த மரத்தின்ஒளிவட்டம் உள்ளே நுழையநடைபயணத்தின் போது…

விதை

விதைத்துக் கொண்டே இரு முளைத்தால் மரம் இல்லையேல் மண்ணுக்கு உரம் உழைத்துக்கொண்டே…

Message Us on WhatsApp