இலை

இலைகளின் மீது தீடிரென ஓர் ஈர்ப்பு இம்மாலையில் துளிர்த்தது.இயற்கையின் கொட்டிக் கிடக்கும்…

மழையே வா

வண்ணக்குடங்கள் வரிசையில் காத்திருக்க..தண்ணீரின்றி மக்களெல்லாம்தவித்திருக்க..மூன்றில் ஒருபகுதி உலகுதண்ணீரால் சூழ்ந்திருக்க..மூன்றாம் உலகப்போர் குடிதண்ணீருக்காக…

செல்வம்

தண்ணீர் செல்வம் பெருஞ்செல்வம் ;உயிர் காக்கும் அருஞ்செல்வம் .மரம் காத்து மழை…

ஆசை

துள்ளியெழும் ஆதவன்கிழக்கே ஆர்ப்பரிக்க ஓங்கி வளர்ந்த மரத்தின்ஒளிவட்டம் உள்ளே நுழையநடைபயணத்தின் போது…

விதை

விதைத்துக் கொண்டே இரு முளைத்தால் மரம் இல்லையேல் மண்ணுக்கு உரம் உழைத்துக்கொண்டே…

Message Us on WhatsApp